Sverige är världsledande inom akut hjärtsjukvård, samtidigt finns det vissa problem med ojämlikhet och brister. Förbättringen i prognos efter hjärtinfarkt håller på att plana ut, och kommer sannolikt kräva nya medicinska genombrott för fortsatt förbättring. Det finns även stora geografiska skillnader vid vissa akuta åtgärder, men framförallt med eftervårdsarbetet.

SWEDEHEART:s kvalitetsindex är ett sammanfattande mått på hjärtinfarktsvården. Från och med 2011 speglar kvalitetsindexet hela vårdkedjan, även de sekundärpreventiva åtgärder som sätts in efter en infarkt.

Kvalitetsindexet visar stadig förbättring av rikssnittet från index 3 (2010) till index 8 (2017).

Riket 2017

index: 8

Riket 2010

index: 3

För den som har haft en infarkt finns det en ökad risk för ytterliggare en infarkt. Därför är den sekundärpreventiva vården mycket viktig. Sekundärpreventionen omfattar livsstilsförändringar som fysisk träning, rökfrihet samt hälsosamma kostvanor. Det finns stora geografiska skillnader vad gäller eftervårdsarbetet.

Västerbotten 68,4%

Riket 53,6%

Gotland 36,4%

Gotland 8 av 10

Jämtland/Härjedalen 2 av 10

Mina enhetslistor instruktionsvideo

2018-04-16

Det finns nu en instruktionsvideo för den nya funktionen för att skapa listor med enheter. Listorna kan användas för att följa utvalda enheters resultat i Vården i siffror.

NY FRAMSIDA OCH NYA FUNKTIONER

2018-04-16

Vården i siffror har i dag (2018-04-16) uppdaterats med en ny framsida med temat hjärtsjukvård. Samtidigt har det släppts nya funktioner i Vården i siffror. Den största ändringen är att användaren nu kan ställa in och spara egna listor med flera vårdenheter - som sedan följer med användaren genom systemet. Andra uppdateringar är en filterfunktion per område av listor med flera indikatorer, fler enheter per listvy och enklare sök av källregister.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-BAROMETERN 2017

2018-03-06

Hälso- och sjukvårdsbarometern publicerar i dag (2018-03-06) data för 2017. Alla indikatorer ingår i rapporten "Befolkningens syn på hälso- och sjukvården" i rapporten fiinns också data från den tidigare mätningen "Vårdbarometern". Rapporten kan nås via länken nedan.

Programområdet hjärta-kärl formerar sig

2018-04-16

Han tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet. Bertil Lindahl, Uppsalaprofessor i kardiologi som nu är ordförande i nationella programområdet för hjärt-kärlsjukdomar.

Vad är det första du vill göra?

– "Det allra första blir att inom gruppen få en gemensam bild av vad vi ska uppnå och göra, det tror jag är nummer ett. Jag ser också en del saker som vi inte ska göra. Vi ska inte ägna jättemycket tid åt att utreda en massa frågor. Det finns redan så mycket sammanställningar därute av hur det ser ut i landet och kunskapsunderlag både från Socialstyrelsen och internationella guidelines med mera. Vår uppgift ska vara underlätta för dem som verkligen gör jobbet, alltså de som jobbar därute på golvet. Det är min målsättning."

Kontaktsjuksköterskan viktig roll i förbättrad cancervård

2018-01-31

Allt fler med diagnosen cancer överlever tack vare en förbättrad cancervård. År 2010 infördes alla nya cancerpatienters lagstadgade rätt till en fast kontakt vid sin vårdande klinik. Kontaktsjuksköterskan har en viktig roll i den positiva utvecklingen. Bodil Westman, specialistsjuksköterska vid Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland och regional samordnare för kontaktsjuksköterskor berättar om kontaktsjuksköterskans arbete.