Om Vården i siffror

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården i siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. Den primära målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. Men också andra som är intresserade av hur hälso- och sjukvården fungerar.

Vad finns i Vården i siffror?

I Vården i siffror finns data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs.

De flesta indikatorerna kommer från kvalitetsregister och andra källor via en automatiserad överföring som bygger på en gemensam standard.

Har du förslag och exempel på information som borde finnas för att underlätta analys och uppföljning inom just ditt område? Kontakta Kundservice

Vem bestämmer vad som ska finnas i vertyget Vården i siffror?

Vården i siffror hämtar data från flera källor. Varje källa, till exempel ett kvalitetsregister eller en regional källa, bestämmer vad som är relevant att visa.

Vilka indikatorer som visas på Vården i siffror bestäms av ansvariga på Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med registerhållare och andra intressenter. Har du frågor kring detta kontakta Kundservice

Vilka krav ställer Vården i siffror på en indikator?

Indikatorn ska vara mätbar och väl definierad. Den ska hålla en viss kvalitet när det gäller underliggande data. Det ska också finnas en beskrivning av indikatorn och varför denna indikator är av intresse.

Indikatorn ska, så långt det är möjligt, stödja en värderande tolkning. Med det menas att läsaren ska veta om det är bra eller dåligt att indikatorn har ett högt eller ett lågt värde.

Både resultatmått och processmått kan visas. Processmått ska avse åtgärder i hälso- och sjukvården som bedöms ha en stark påverkan på resultatet för patienten.

Indikatorn kan vara nationell eller komma från en regional källa. Det vill säga visa ett regionalt mått.

Vilken kvalitet har indikatorerna på Vården i siffror?

På Vården i siffror presenteras indikatorer av varierande kvalitet. Tolkningar av sjukvårdsdata förutsätter allmän kunskap om sakområdet, tid för analys och fördjupning samt ofta även kunskap om olika lokala omständigheter. Täckningsgrad och bortfall måste beaktas och analyseras och det krävs lokal kännedom om patientgruppens särskilda sammansättning för att kunna jämföra data mellan olika enheter eller landsting.

Det är landstingens och sjukvårdens företrädare som har de bästa förutsättningarna att tolka och värdera de egna utfallen. En ”indikator” är i vanligt språkbruk ett tecken eller en signal på någonting, inte ett uppenbart faktum med en självklar uttolkning. En indikator pekar på ett förhållande att studera vidare, värdera och eventuellt förändra. Vården i siffror ger de signalerna.

Vem finansierar och förvaltar Vården i siffror?

Vården i siffror finansieras gemensamt av landstingen/regionerna och förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Inera AB, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, sköter den tekniska systemförvaltningen samt driften av Vården i siffror.

Webbläsarkrav

För att Vården i siffror ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi nedanstående webbläsare:

  1. Senaste versionen av Google Chrome.

Tjänsten fungerar även bra i nedanstående läsare, men risken för problem är större.

  1. Microsoft Internet Explorer 11.
  2. Senaste versionen av Safari.