Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Basbehandling vid hjärtsvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Basbehandling vid hjärtsvikt

Andel patienter med hjärtsvikt som har samtidig behandling med RAAS-hämmare och betablockerare.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

65

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 65 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Läkemedelsbehandling, Hjärtsjukdom

Källor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen