Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Rökstopp efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rökstopp efter stroke

Andel strokepatienter som slutat röka 3 månader efter insjuknandet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket45 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 80 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Förebyggande vård, Stroke, Hälsoläge och levnadsvanor

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)