Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur

Antal nya frakturer inom 3 år per 100 000 levnadsår efter förstagångsfraktur. Avser personer 50 år eller äldre. Mätperioden avser sista året i den 3-åriga uppföljningsperioden. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9324
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

6000

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett att andelen återfrakturer ska minska med 20 procent från dagens nivåer, vilket innebär cirka 6000 för riket 2018 . Målet är alltså relativt dagens resultat för respektive vårdgivare. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Ortopedi

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen