Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20022017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid tjocktarmscancer

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med tjocktarmscancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

0.67

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 67 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Tjocktarmscancer, Dödlighet i befolkningen, Cancer

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen