Befolkningens syn på hälso- och sjukvården

En majoritet av invånarna i Sverige tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har också förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.

Indikatorer som ingår i rapporten

"Förtroendet för sjukhusen är högre än för primärvården, även om resultaten varierar mycket över landet."

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Kap 1.

Hälso- och sjukvårdsbarometern fångar attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet. I 2017 års undersökning deltog totalt 41 174 personer över hela landet.
Hälso- och sjukvårdsbarometern har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod. Syftet med förändringen är att få en ökad tillförlitlighet genom bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Förändringarna i metod och frågeformulär har gjort att resultaten inte ska jämföras med tidigare års mätningar (Vårdbarometern).

Tillgång till vård

Kap 2.

Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöverÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,5 %
Procent

Förtroende för vården

Kap 3.

Förtroende för sjukvården i sin helhetÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket60,7 %
Procent

Förtroende för sjukhusÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,5 %
Procent

Förtroende för vård- eller hälsocentralÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket60 %
Procent

Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefonÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,8 %
Procent

Förtroende för 1177 Vårdguiden på webben, 1177.se


Rimliga väntetider

Kap 4.

Rimlig väntetid till sjukhusvårdÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket49,5 %
Procent

Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentralÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,7 %
Procent

Kvalitetsaspekter

Kap 5.

Förtroende för att vård ges på lika villkorÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket56,7 %
Procent

Positiv till koncentration av behandling om kvaliteten blir högre


Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvårdÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,8 %
Procent

Vårdbarometern

Kap 6.

Vårdbarometern var från 2001 fram till 2015 en årlig nationell befolkningsundersökning. Syftet var att fånga invånarperspektivet i frågor om hälso- och sjukvården. Vårdbarometern har nu ersatts av hälso- och sjukvårdsbarometern.
I Vårdbarometern deltog alla Sveriges landsting och regioner, och intervjuade ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen varje år. För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården anpassades frågeformuläret med tiden. År 2010 gjorde man en mer genomgripande förändring vilket till viss del påverkar möjligheten till jämförelser över tid. Nedan presenteras tidigare års resultat från Vårdbarometerns mätningar.

Vårdbarometern


1. Uppfattning att vård ges på lika villkor
2015
Typ av mått: Procent
3. Upplevd rimlig väntetid till sjukhusvård
2015
Typ av mått: Procent
4. Upplevd rimlig väntetid till vårdcentral
2015
Typ av mått: Procent
5. Upplevd god tillgång till sjukvård
2015
Typ av mått: Procent
  Riket