Diabetesjukvård i primärvården

Cirka 450 000 svenskar har diabetes, de flesta av dem har sin regelbundna vårdkontakt med primärvården.

Indikatorer som ingår i rapporten

NATIONELLA DIABETESREGISTRET OCH DIABETESSJUKVÅRD I SVERIGE

Diabetes är en kronisk sjukdom som även medför ökad risk för andra sjukdomar, så kallade diabeteskomplikationer. I storleksordningen 450 000 personer i Sverige har diabetes. De flesta personer med diabetes har sin regelbundna vårdkontakt med primärvården. Denna rapport visar på de indikatorer som publiceras i Vården i siffror om diabetessjukvård i primärvården.

Exempel på diabeteskomplikationer är hjärtinfarkt och kärlkramp, ischemisk stroke, högt blodtryck, kärlförträngning i ben och ögonsjukdomar, till exempel retinopati. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förhindras. Detta gör man bäst genom att brett angripa de riskfaktorer som har starkast samband med uppkomsten av komplikationer.

För diabetesvården finns ett antal etablerade kvalitetsindikatorer som speglar riskfaktorer och behandlingsmål för dessa. Bland dem är patienternas långtidsblodsockervärde (HbA1c), blodtryck och kolesterol, liksom förekomst av rökning och fetma. Utöver gängse indikatorer om blodsockerkontroll, blodtryck och blodfetter i primärvård ingår här även indikatorer om ögonbottenkontroll och fotundersökning.

Nationella diabetesregistret samlar data om diabetesvård både från medicinkliniker och från primärvården. Täckningsgraden avseende läkemedelsbehandlade personer med diabetes var över 88 procent för riket totalt 2013, men med variationer mellan landstingen. En liten grupp landsting har lägre täckningsgrad än 85 procent. Täckningsgrad för sjukhus är mycket hög och är således hög även i primärvård, generellt sett.

Socialstyrelsen uppdaterade sina nationella riktlinjer för diabetesvården 2015.En viktig del av riktlinjearbetet är framtagandet av kvalitetsindikatorer som ger stöd för systematisk uppföljning. Utvärderingar av de nationella riktlinjerna har publicerats 2012 och 2015.

Förekomst av diabetes typ 2

Kap 1.

Förekomst av diabetes typ 2


Levnadsvanor

Kap 2.

År 2016 registrerades 410 528 personer med diabetes i NDR. Cirka 90 % har typ 2-diabetes.

LEVNADSVANOR VID DIABETES, PRIMÄRVÅRD


Målvärde

Blodsocker

Kap 3.

BLODSOCKER VID DIABETES, PRIMÄRVÅRD


Målvärde

Ögonbotten och fotundersökning

Kap 4.

ÖGONBOTTEN- OCH FOTUNDERSÖKNING, PRIMÄRVÅRD


Målvärde

Blodfetter

Kap 5.

BLODFETTER VID DIABETES, PRIMÄRVÅRD


Blodtryck

Kap 6.

BLODTRYCK VID DIABETES, PRIMÄRVÅRD


Målvärde

Njurfunktion

Kap 7.

NJURFUNKTION VID DIABETES, PRIMÄRVÅRD


Dödlighet

Kap 8.

Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes