Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Patienterfarenheter

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården.

Indikatorer som ingår i rapporten

Nationella patientenkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv.

Nationell patientenkät

Kap 1.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

De landsting/regioner som så har önskat har kunnat genomföra så kallade mellanårsundersökningar eller extraundersökningar inom dessa områden eller inom andra områden.

Akutvården

Kap 2.

Enkätundersökningen av akutvården genomfördes under oktober år 2016 och drygt 17 000 patienter från 178 akutsjukvårdsenheter i alla Sveriges landsting och regioner svarade på enkäten.

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse. 91 procent av patienterna på akutmottagningarna upplevde att de bemöttes med respekt och värdighet. Bemötandet var lika gott oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Men de vill få mycket tydligare information om väntetider och hur vårdpersonalen prioriterar patienterna. De vill också ha mer och bättre information om varningssignaler att vara uppmärksam på och om medicineringen och eventuella biverkningar.

Specialistvården

Kap 3.

Nationellt gemensamma undersökningar genomomförs vartannat år inom somatisk öppen- och slutenvård.

Mätningen genomförs i alla landsting/ regioner vartannat år (jämna år). Flera landsting/ regioner har valt att genomföra mätningen årligen. Somatikmätningen är uppdelad i två delar, öppen- och slutenvård.

Primärvården

Kap 4.

Nationellt gemensamma undersökningar genomförs vartannat år inom primärvården.

Primärvårdsmätningen är den största mätningen inom Nationell Patientenkät sett till urval och respondenter. Mätningen genomförs i alla landsting/regioner vartannat år (ojämna år). Flera landsting/regioner har valt att genomföra mätningar årligen.

Nytt koncept för Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät har från och med 2015 ett nytt koncept som skapar bättre förutsättningar för möjlighet att svara digitalt samt lägre kostnader och kortare ledtider. Därutöver finns det en övertygelse om att det krävs ett fokusskifte i vad som mäts och hur frågor ställs för att kunna driva det utvecklingsarbete som faktiskt förbättrar patienternas upplevelse av vården. De har därför skapat en modulär frågebank och en vårdbas.

I frågebanken ingår vårdbas modulen som består av 25 övergripande frågor som är anpassade till att mäta patient upplevelser inom olika vårdgrenar. De nationellt gemensamma mätningarnas enkäter består därmed av två frågemoduler; dels Vårdbas modulen, dels en vårdgrensspecifik modul t.ex. somatik öppenvårdsmodul och somatisk slutenvårdsmodul.

Frågorna i Vårdbas är formulerade utifrån följande kriterier:
i) varje fråga ska ha ett starkt positivt samband med den övergripande upplevelsen av vården,
ii) frågorna ska inte kunna förklaras av varandra,
iii) sammansättningen av frågor ska ha en internt hög konsistens, vilket innebär att frågorna tillsammans ska hjälpa till att besvara det vi efterfrågar.

Vårdbas valideras tillsammans med de vårdgrensspecifika modulerna. Enkäten är strukturerad enligt ett logiskt flöde utifrån patientens perspektiv och möte med hälso- och sjukvården. Bakgrundsfrågor är placerade i slutet av enkäten.

Respondenten behöver inte svara på frågor om kön, ålder och postnummer eftersom landstingen/regionerna tillhandahåller denna information. Eventuella landstingsspecifika tilläggsmoduler avseende exempelvis levnadsvanor eller patientkost placeras alltid sist i enkäten för att bibehålla jämförbarhet landstingen emellan.