Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Psykiatrisk sjukvård

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och drabbar omkring 20 procent av befolkningen. Fem till tio procent lider av så allvarlig psykisk ohälsa att de behöver psykiatrisk vård.

Indikatorer som ingår i rapporten

Psykiatrisk sjukvård

Psykisk ohälsa kan ses som en folksjukdom och omges av både okunskap och brist på uppmärksamhet. Generellt sett har personer med psykisk ohälsa även sämre fysisk hälsa och ökad sjuklighet, både jämfört med patienter med somatisk sjukdom och jämfört med befolkningen som helhet.

Patienter med psykisk ohälsa och samtidig somatisk sjukdom får också ett sämre somatiskt omhändertagande. Överdödligheten i somatiska sjukdomar är också högre hos patienter som också har vårdats för en psykiatrisk sjukdom.

Under 2013 beräknades kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige uppgå till 70 miljarder kronor. Det kan jämföras med kostnaderna för cancersjukdom som var hälften så stora. Psykisk ohälsa omfattar också närmare 40 procent av de samlade sjukförsäkringskostnaderna, det vill säga kostnader för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Det gör den till den enskilt största diagnosgruppen, följd av sjukdomar i rörelseorganen som står för 30 procent.

Flera stora statliga satsningar inom psykiatrin har genomförts sedan mitten av 1990-talet, men landstingens kostnader för den specialiserade psykiatriska vården (i förhållande till de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården) har legat på en konstant nivå.

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Med syfte att stärka den psykiatriska sjukvården i Sverige.

Självmord

Kap 1.

Självmord i befolkningenÖnskat värde: Lågt
Enheter
2016
Västerbotten7,9
Norrbotten12,1
Jönköpings län12,9
Västernorrland13,1
Stockholms län13,6
Östergötland13,6
Skåne13,7
Örebro län14,1
Uppsala län14,3
Sörmland14,4
Värmland14,8
Kronoberg15,5
Västra Götaland16,2
Dalarna16,6
Kalmar län18,5
Västmanland18,6
Halland19,3
Jämtland Härjedalen19,7
Blekinge21,9
Gävleborg22,8
Gotland24,4
Antal per hundra tusen

Väntetider

Kap 2.

Väntetider psykiatrisk sjukvård


Rikssnitt

Läkemedelsbehandling

Kap 3.

Sjukhusvård

Kap 4.

Sjukhusvård vid psykisk sjukdom


Rikssnitt

Bipolär sjukdom

Kap 5.

Vård vid bipolär sjukdom (Bipolär)


Målvärde

Rikssnitt

Elbehandling

Kap 6.

Elbehandling (ECT)


Målvärde

Rikssnitt

Nya siffror visar på tydligt bättre resultat

I nya siffror från den psykiatriska vården kan man se tydliga förbättringar i användning av elektrokonvulsiv behandling, ECT, vid depression hos flera landsting.

I nya siffror från den psykiatriska vården kan man se tydliga förbättringar i användning av elektrokonvulsiv behandling, ECT, vid depression hos flera landsting. Bland andra Landstinget Västmanland som har jobbat aktivt med att förbättra sina resultat. Det har gjort tydlig skillnad, på tre år har de gått från 15,5 till 75 procent i andel depressionsskattade efter ECT. Goda resultat för skattningen har också Dalarna, som var med och startade registret regionalt 2008, tillsammans med Örebro och Uppsala.

Axel Nordenskjöld, som sitter i registrets styrgrupp, ser flera förklaringar: – Eftersom Dalarna var med från starten så har de haft lång tid på sig att titta på siffrorna, och de har många kompetenta sköterskor som har varit med hela tiden. De har också en intresserad ledning som har sett till att det alltid finns en utsedd person som har i uppdrag att påminna om skattningarna.

Att vara noga med att välja patienter, alltså att ge elektrokonvulsiv behandlingen till de som har god chans att bli hjälpta av den, är också viktigt för att resultaten ska bli bra. Det gör man bra i Dalarna, och också i Nyköping där de också har mycket bra resultat vad gäller symtomfrihet.

Det är också värdefullt att ha system som stödjer arbetet, vilket har visat sig tydligt i Stockholm. Där har man för några år sedan infört gemensamma mallar för det som ska dokumenteras i datorjournalsystemen, vilket bidragit till att de har en hög andel som blir bedömda med depressionsskattningsskala och att en hög andel av patienterna behandlas för etablerad indikation för ECT. I Stockholm jobbar man aktivt med data från registret, bland annat träffas ECT-enheterna och diskuterar sina resultat gemensamt.

Rättspsykiatri

Kap 7.

Rättspsykiatrisk vård (Rättspsyk)


Graf kan tyvärr inte ritas ut. Det kan bero på att valda enheter saknar data.

Ätstörningar

Kap 8.

Vård vid ätstörning (Riksät)


Rikssnitt