Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Strokesjukvård

Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Varje år drabbas ungefär 30 000 personer av stroke.

Indikatorer som ingår i rapporten

Strokesjukvård i Sverige

Mer än tre fjärdedelar av strokepatienterna är över 65 år. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken, efter hjärtinfarkt och cancer. Sedan år 2000 kan en minskning av antalet strokefall märkas.

Vårdtillfällen där någon typ av stroke var huvuddiagnos står för närmare 400 000 vårddagar på sjukhus. För många patienter kvarstår ett betydande behov av rehabilitering och omsorg därefter. Därför tillkommer ett mycket stort vård- och resursutnyttjande i kommunala särskilda boendeformer och hemtjänst.

Samtliga indikatorer som här visas är väl etablerade och har förekommit i Socialstyrelsens indikatorbaserade utvärdering av strokesjukvården eller i Riksstrokes årsrapport. Utöver patientregistret och läkemedelsregistret, båda vid Socialstyrelsen, är källan till indikatorerna kvalitetsregistret Riksstroke.

Alla sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i Riksstroke. Antalet registrerade vårdtillfällen är cirka 24 500 per år. Utöver registrering av uppgifter om akutskedet genomförs även en enkätbaserad uppföljning efter tre månader. Sedan något år genomförs även en ettårsuppföljning, som ger värdefull ytterligare information om strokepatienters hälsa och funktionsförmåga.

Riksstrokes täckningsgrad i jämförelse med patientregistret följs årligen. Täckningsgraden är hög och 91 procent av alla förstagångsfall registrerades 2013, men med viss variation mellan landsting och framförallt mellan sjukhus.

Förekomst

Kap 1.

Förekomst av strokeÖnskat värde: Lågt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Antal per hundra tusen

Behandling

Kap 2.

Behandling


Målvärde

Minuter

Läkemedelsbehandling

Kap 3.

Uppföljning och resultat

Kap 4.

UPPFÖLJNING OCH RESULTAT EFTER STROKE


Målvärde

Rikssnitt

Dödlighet

Kap 5.

DÖDLIGHET EFTER STROKE


Rikssnitt