Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Vård i livets slutskede

När det inte finns bot vid svår sjukdom sker en övergång till palliativ vård, också kallat ”vård i livets slutskede”.

Indikatorer som ingår i rapporten

Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.

År 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige. Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård

PALLIATIV VÅRD SOM STÖD FÖR HELA LIVSSITUATIONEN

Palliativ vård kommer från det latinska ordet ”pallium” som betyder ”mantel”. Manteln är en symbol för omsorgen som finns runt om den döende människan. Den palliativa vården ska se över och stödja hela livssituationen och omfatta alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom.

Det är vård som inte syftar till att bota eller förlänga livet, utan har som mål att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Här ingår också att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. I denna rapport visar vi bland annat indikatorerna ”Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård” och ”Smärtskattning under sista levnadsveckan”, som båda visar på en tydlig uppåtgående trend, men där det även finns stora regionala skillnader.

År 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige. Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård, enligt Socialstyrelsens skrift. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Av antalet avlidna personer utgörs mindre än 1 procent av barn och ungdomar under 18 år. År 2010 handlade det om cirka 560 barn och ungdomar. Ungefär häften av barnen dog under sitt fösta levnadsår.

Brytpunktssamtal

Kap 1.

Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vårdÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket76 %
Procent

Vård under sista tiden i livet

Kap 2.

TRYCKSÅR, MUNHÄLSA, SMÄRTA OCH SYMTOMSKATTNING


Målvärde

Rikssnitt

Läkemedelsbehandling under sista tiden i livet

Kap 3.

PALLIATIV VÅRD OCH LÄKEMEDELSBEHANDLING


Målvärde

Återkommande slutenvård under sista tiden i livet

Kap 4.

Återkommande slutenvård i livets slutskedeÖnskat värde: Lågt
Enheter
2016
Sörmland5,1 %
Blekinge5,4 %
Skåne6,3 %
Uppsala län6,3 %
Västerbotten6,4 %
Jämtland Härjedalen6,9 %
Örebro län6,9 %
Östergötland6,9 %
Jönköpings län7,1 %
Dalarna7,2 %
Västernorrland7,3 %
Värmland7,7 %
Gävleborg8,1 %
Stockholms län8,4 %
Västra Götaland8,4 %
Kronoberg9,1 %
Västmanland9,1 %
Kalmar län9,2 %
Norrbotten9,7 %
Halland9,8 %
Gotland9,9 %
Procent