Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS nationella indikatorer för hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård

Indikatorer som ingår i rapporten

Inledning

Kap 1.

En hälsoinriktad hälso- och sjukvård avser de samlade insatser som bidrar till en god och jämlik hälsa, för den enskilde och för befolkningen, när det gäller minskad dödlighet och sjuklighet, förbättrad funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet.

Rapporten i Vården i siffror har utformats med stöd av HFS-nätverket (nätverket för hälsofrämjande sjukvård) http://www.hfsnatverket.se och dess temagrupp Uppdrag-Uppföljning http://www.hfsnatverket.se/sv/uppdrag-uppfoljning Arbetet sker i samarbete med Socialstyrelsen.
I Medarbetarperspektivet har personalenkäterna HME, Hållbart MedarbetarEngagemang stor plats. HME är utvecklat av SKL och resultaten redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Rapporten redovisar dels ett tiotal generella uppföljningsindikatorer, dels indikatorer för tre olika perspektiv, patient-, medarbetar- och befolkningsperspektivet. Ett fjärde perspektiv, Styrning och ledning, belyser verksamhetens förutsättningar och planeras att läggas till senare. Det skall då innehålla indikatorer från HME, medarbetarenkäten.

Patientperspektivet

Kap 2.

Förebyggande: Speglar rådgivning i primärvård till personer med ohälsosam levnadsvana och innehåller även indikatorer som speglar förebyggande insatser efter hjärtinfarkt , stroke, vid diabetes samt under graviditet.

Hälsofrämjande:Innehåller fyra indikatorer från SKL:s nationella patientenkät, som speglar enkätens dimensioner Delaktighet respektive Information och kunskap.

Begreppen förebyggande respektive hälsofrämjande insatser används ofta omväxlande i vardagligt tal, men de har definierats i Socialstyrelsens termbank termbank.socialstyrelsen.se

• Förebyggande åtgärd/insats inom vård och omsorgdefinieras som åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.
• Hälsofrämjande åtgärd/insats definieras som åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Medarbetarperspektivet

Kap 3.

Syftar i till att spegla hur hälsofrämjande arbetsplatsen är och innehåller tre olika indexmått från HME, medarbetarenkäten - indexen för Motivation, Styrning respektive Ledarskap. Enkäterna belyser landsting och regioners roll som arbetsgivare, vilket innebär att privata vårdgivare inte ingår i redovisningen.

Befolkningsperspektivet

Kap 4.

Här redovisas för befolkningar med tre olika utbildningsbakgrund nio olika indikatorer som speglar levnadsvanor (t ex rökning, alkoholbruk) respektive och hälsoläge i landstingens och regionernas befolkningar. Uppgifterna är hämtade från Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor.


Rikssnitt

Procent